PRAVILA

Cilj igre je da se pomoću strajkera ubace svi svoji žetoni u bilo koju od rupa, pre nego što to učini protivnik. U donjem tekstu su opisana kratka pravila za brz početak igre, koja su u skladu sa zvaničnim pravilima propisanim od strane „All India Carrom Federation“. Detaljna pravila na engleskom jeziku se mogu naći na adresi www.indiancarrom.com.

 

Tabla se sastoji od igrajuće površine, četiri rupe sa mrežicama, bočnih stranica i linija na tabli. Važne linije na tabli su osnovna linija, dijagonalne strelice, unutrašnji krug i spoljni krug. Osnovnu liniju čine gornja i donja linija i bočni krugovi. Dijagonalne strelice označavaju levu i desnu granicu položaja strajkera na osnovnoj liniji i vizuelno pomažu prilikom usmeravanja žetona ka rupama.

Unutrašnji krug se nalazi na centru table i u njega se smešta dama ili kazneni žetoni prilikom nedozvoljenih udaraca.
Spoljni krug označava granicu do koje se ređaju žetoni pre prvog udarca u partiji.

 

 

Strajker, žetoni i dama

Na tabli se nalazi 20 žetona: jedan strajker, 9 crnih, 9 belih i jedan crveni. Strajker je najteži žeton na tabli i pomoću njega se ubacuju svi drugi žetoni. Crveni žeton se naziva dama i predstavlja najvredniji žeton.

 

Udarac i položaj ruke

Udarac se može izvesti bilo kojim prstom desne ili leve šake. Udarci ka napred od osnovne linije se najčešće izvode kažiprstom ili srednjim prstom, a udarci ka nazad od osnovne linije se najčešće izvode palcem. Na sledećoj slici su prikazani udarci:

 

kažiprstom srednjim prstom makazice palcem
Clip_5 Clip_6 Clip_7 Clip_8

 

 

Položaj ruke mora biti takav da lakat ne prelazi zamišljenu liniju u pravcu dijagonalnih strelica, kao ni najbližu stranicu ispred igrača. Nedozvoljeni položaj ruke je prikazan na sledećoj slici.

položaj ruke

Singlovi i dublovi

U singlu igraju dva igrača – jedan protiv drugog. Svaki od igrača sedi na svojoj strani table, jedan preko puta drugog.U dublovima igraju četiri igrača – dve ekipe po dva igrača, jedna protiv druge. Dva igrača u okviru iste ekipe zauzimaju naspramne položaje na tabli. Redosled igranja je u smeru suprotnom kazaljkama na satu tj. sledeći potez izvodi igrač koji sedi desno od igrača čiji se potez završio. Za dublove važe ista pravila kao i za singlove.Igrači mogu da izvode udarce samo pomoću strajkera sa osnovne linije na svojoj strani table.

Početak igre

 

carrom rs 02

Žetoni se postavljaju u spoljni krug, kao što je prikazano na slici,gledano sa strane igrača koji razbija. Dama se postavlja u unutrašnji krug.Beli žetoni se postavljaju u obliku latiničnog slova Y sa dve straniceusmerene prema naspramnim rupama. Ostali žetoni se postavljajunaizmenično u dva koncentrična kruga oko dame,tako da se dodiruju međusobno.

 

Strajker se postavlja tako da dodiruje obe osnovne linije, može skroz da pokriva jedan od bočnih krugova ili da ih uopšte ne dodiruje. Strajker ne sme da dodiruje dijagonalnu strelicu.    pravilno postavljanje strajkera nepravilno postavljanje strajkera.

 pravilna postavkapravilno postavljanje strajkera

nepravilna postavkanepravilno postavljanje strajkera

 

carrom srbija 10

Partija počinje tako što igrač strajkerom razbija žetone koji stoje u početnom položaju. Pravo na prvi potez se određuje bacanjem novčića ili dogovorom. Igrač koji razbija uvek ubacuje bele žetone, a drugi igrač crne. U svakoj sledećoj partiji redosled igrača koji igra prvi se naizmenično menja.

Ukoliko prilikom razbijanja igrač ubaci svoj žeton njegov potez se nastavlja. U suprotnom drugi igrač je na potezu. Potez traje sve dok igrač ubacuje svoje žetone.

 

Nakon ubacivanja žetona strajker se ponovo vraća na osnovnu liniju.
Dozvoljeno je strajkerom gađati svoje žetone indirektno preko protivničkih žetona, kao i preko bočnih stranica. Sve kombinacije pogodaka i svaki pogodak na sreću su dozvoljeni.
Ukoliko igrač u istom potezu ubaci i svoj i protivnički žeton potez se nastavlja.
Ukoliko igrač ubaci samo protivnički žeton red je na drugog igrača da igra.

Dama ne može da bude prvi ubačen žeton u partiji, kao ni poslednji. Kada igrač ubaci makar jedan svoj žeton može da pristupi ubacivanju dame. Nakon što je igrač ubacio damu potrebno je da potvrdi njeno ubacivanje tako što ubacuje jedan svoj žeton u prvom sledećem potezu. Ukoliko u istom potezu igrač ubaci i damu i svoj žeton, računa se da je ubacivanje dame potvrđeno. Kada je potvrđivanje dame uspešno izvršeno dama se ne vraća na tablu. Ukoliko nakon ubacivanja dame igrač ne ubaci svoj žeton, dama se vraća u unutrašnji krug ili što je bliže moguće unutrašnjem krugu, ukoliko je unutrašnji krug zauzet nekim od žetona. Partija ne može da se završi ukoliko dama nije ubačena i potvrđena od strane bilo kojeg igrača.

 

Kraj partije i bodovanje

Partija se završava kada jedan od igrača ubaci sve svoje žetone, a broj bodova se računa kao zbir neubačenih protivnikovih žetona na tabli. Ukoliko je igrač pritom ubacio i potvrdio damu dodaju mu se još tri boda. Ukoliko je poraženi ubacio i potvrdio damu ne dodaju se bodovi za damu ni jednom ni drugom igraču. U jednoj partiji je dozvoljeno da se osvoji najviše 22 boda.

 

Kraj meča i bodovanje

Ukupan broj bodova u meču se računa kao zbir svih bodova osvojenih u odigranim partijama. Najveći broj partija u jednom meču je osam. Meč se igra dok jedan od igrača ne osvoji ukupno 25 bodova ili dok se ne završi osma partija. Ukoliko ni jedan od igrača ne osvoji 25 bodova za osam partija, pobednik meča je onaj igrač koji je osvojio više bodova.

 

Nedozvoljeni udarci

Ukoliko igrač odigra nedozvoljeni udarac dobija kaznu u vidu jednog ili više svojih kaznenih žetona. Kazneni žetoni su ranije ubačeni žetoni koji se vraćaju na tablu. Ukoliko prilikom izvođenja nedozvoljenog udarca igrač nema ni jedan ubačen žeton, tada se kazneni žeton pamti i vraća se na tablu čim igrač ubaci prvi sledeći žeton.

 

Kazneni žetoni se postavljaju u unutrašnji krug. Ukoliko je unutrašnji krug već zauzet nekim od žetona, kazneni žeton se postavlja što je bliže moguće unutrašnjem krugu, sa suprotne strane od igrača koji je izveo nedozvoljeni udarac. Prilikom vraćanja na tablu dama ima prioritet za postavljanje u unutrašnji krug.

 

Nedozvoljeni udarci i kazneni žetoni:

– ubacivanje strajkera: vraća se na tablu jedan kazneni žeton i igrač gubi pravo na dalje izvođenje poteza.

– ubacivanje strajkera i svog žetona: vraćaju se na tablu jedan neregularno ubačeni i jedan kazneni žeton i igrač nastavlja svoj potez.

– ubacivanje strajkera i više svojih žetona: vraćaju se na tablu svi neregularno ubačeni žetoni i još jedan kazneni žeton i igrač nastavlja svoj potez.

– ubacivanje strajkera i dame: vraćaju se na tablu dama i jedan kazneni žeton i igrač gubi pravo na dalje izvođenje poteza.

– ubacivanje dame pre prvog ubačenog svog žetona: vraća se na tablu dama i igrač gubi pravo na dalje izvođenje poteza.

– ubacivanje poslednjeg svog žetona dok je dama još na tabli: igrač gubi partiju za ukupno 3 boda.

– ubacivanje poslednjeg protivničkog žetona: igrač gubi partiju za onoliko bodova koliko mu je ostalo na tabli.

– izbacivanje strajkera sa table: vraća se na tablu jedan kazneni žeton i igrač gubi pravo na dalje izvođenje poteza.

– izbacivanje žetona sa table: vraća se na tablu izbačeni žeton i igrač gubi pravo na dalje izvođenje poteza.

 

Posebne situacije

Ukoliko prilikom izvođenja udarca žetoni zauzmu takav položaj da se međusobno preklapaju ili se nalaze na svojoj bočnoj stranici, tada se ne pomeraju već se prilikom nekog od sledećih regularnih udaraca dovode u normalan položaj.

Ukoliko prilikom izvođenja udarca strajker i žeton zauzmu takav položaj da se strajker nađe ispod žetona, tada se strajker sklanja tako da se što je moguće manje poremeti položaj tog žetona.